NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar 24 ajudes econòmiques de 600 € bruts (per un mes complet, amb un total de 3 mesos) als estudiants de la UPV per a la realització de pràctiques en empreses en la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, d’acord amb les ofertes detallades en l’annex.

BENEFICIARIS

Hi podran participar els estudiants de la Universitat Politècnica de València (UPV) que complisquen els requisits exigits en les bases.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.