DOGV NUM. 9059 de 12/04/2021

NORMATIVA Y OBJETO

DOGV     + info UPV     + info Banco Santander

El programa “Beques Santander Progrés”, és un projecte impulsat pel Banc Santander S.A. l’objecte del qual és facilitar l’accés a l’educació superior als estudiants amb els millors expedients acadèmics a nivell nacional que es troben cursant estudis oficials de grau, màster. i/o doctorat.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

  • Estar inscrit/a en el Programa a través de la pàgina web habilitada a aquest efecte becas-santander.com.
  • Estar matriculat/a en la UPV, en el curs acadèmic 2020-2021, en estudis oficials de grau, màster i/o doctorat.
  • Ser beneficiaris en el curs acadèmic 2021-2021, en el cas dels estudiants matriculat en estudis oficials de grau o màster, de la beca de caràcter general del ministeri d’educació i formació professional.
  • Ser beneficiaris, en el curs acadèmic 2019-2020 en el cas d’estudiants matriculats en estudis oficials de doctorat, de la beca de caràcter general del ministeri d’educació i formació professional per als estudis de màster que li donen accés al doctorat.
  • En el cas d’estudis de grau i màster, el nombre de crèdits matriculats en el curs 2020-2021 haurà de ser d’almenys 60 ECTS (curs complet). Per al cas d’estudiants matriculats en una doble titulació el nombre de crèdits de curs complet serà el que establisca el corresponent pla d’estudis. En cas de tenir reconeguts, el percentatge dels mateixos no podrà ser superior al 5% dels crèdits matriculats. El nombre de crèdits matriculats, podrà ser inferior al corresponent al curs complet, per a aquells estudiants que estiguen matriculats dels últims crèdits que els queden per a finalitzar els estudis.
  • En el cas dels estudiants matriculats de segon i posteriors cursos de grau i estudis de màster, haver superat en el curs acadèmic anterior 2019-2020, almenys 60 ECTS llevat que estigueren matriculats d’un nombre inferior de crèdits que els quedaren per a finalitzar els estudis.
  • En el cas d’estudiants de doctorat, estar matriculats per primera vegada d’aquests estudis en el 2021-2021, i haver superat en el curs acadèmic anterior 2019-2020, almenys 60 ECTS en els estudis de màster que li donen accés al doctorat, llevat que estigueren matriculats d’un nombre inferior de crèdits per ser els últims crèdits que els quedaren per a finalitzar els estudis.

INSCRIPCIÓ

Serà requisit imprescindible per a permetre la participació de l’alumnat en els processos de selecció de beneficiaris, la seua inscripció en la convocatòria de “Beques Santander Tecnologia/Connecta” a través de l’enllaç en la pàgina web https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-conecta , en el següent termini des del 22 de març de 2021 fins al 24 de maig de 2021 (tots dos inclosos).

A més, l’estudiant haurà de formalitzar una sol·licitud que haurà de presentar-se preferentment en la seu electrònica de la UPV https://sede.upv.es/oficina_tactica/#/inici, a través del Registre Electrònic Comú de l’Administració de l’Estat, en qualsevol de les oficines de Registres de la UPV o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini de presentació d’aquesta sol·licitud electrònica finalitzarà el 24 de maig de 2021.

QUANTIA DE LA BECA

La quantia de la beca consisteix en una aportació econòmica per valor de 350 € en concepte d’ajuda a la connectivitat (d’ara en avant, la “Ajuda Econòmica”).

Per a més informació consulta està pàgina:

http://www.upv.es/entidades/sa/becas/1153849normalc.html

https://www.becas-santander.com/es/program/becas-santander-tecnologia-conecta