INFORMACIÓ SOBRE EL REGISTRE DE FACTURES ELECTRÒNIQUES

DIRIGIDES A LA MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA

La Mancomunitat Camp de Túria, amb data 15/09/2014 va acordar la seua adhesió a la plataforma electrònica “FACE- Punt General d’Entrada de Factures Electròniques” de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prevista a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures en el Sector Públic i l’Ordre Ministerial HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que deuen resumir-se al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques.

Mitjançant el present, es dona publicitat a:

1.- El punt de registre únic de les factures electròniques dirigides a la Mancomunitat Camp de Túria, serà habilitat a la plataforma electrònica “FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques” del MHAP, https://face.gob.es/

2.- Els codis DIR 3 de la Mancomunitat Camp de Túria així com els corresponents a l’oficina comptable, “òrgan gestor” i “unitat tramitadora” són codis únics DIR 3, amb el següent detall:

  • Codi DIR 3 Mancomunitat Camp de Túria: L05460012
  • Oficina comptable: L05460012 Mancomunitat Camp de Túria
  • Òrgan gestor: L05460012 Mancomunitat Camp de Túria
  • Unitat tramitadora: L05460012 Mancomunitat Camp de Túria