En compliment del establert en la RGPD, l’informem que les seues dades seran tractades als nostres fitxers, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de la citada relació.

Així mateix, les dades seran cedides a tots aquells casos en què siga necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els suposats en què s’autoritze una norma amb rang de llei. El compliment de la RGPD pot exercir els seus drets ARCO davant la Mancomunitat Camp de Túria, amb direcció a Avda Pla de l’Arc s/n, 46120 – Lliria, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, aixi com la de tota la documentació annexa, está sujeta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari, En el supost de que vosté no fora el destinatari, li solicitem que ho indique i no comunique el seu contingut a tercers, procedit a la seua destrucció .

El prestador de servicis de la societat de la informació haurà de tindre en compte que, a més de la informació que facilite als destinataris del servici a través de la seua “Política de Privacitat”, haurà de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, com ara, sense caràcter limitatiu o excloent, condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats sobre aquest tema, o el que la pròpia Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic puga establir en qualssevol altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a este, anara necessària.