NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar la concessió d’una beca en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, destinada a persones titulades universitàries, per a la realització de pràctiques professionals en matèria de protecció de dades de caràcter personal en la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana, depenent de la Sotssecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, durant els exercicis de 2021 i 2022, dirigides a la millora i especialització professional de les persones que estiguen en possessió d’una de les titulacions universitàries següents: llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques i Gestió i Administració Pública.

BENEFICIARIS

Respecte als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no-discriminació, les persones sol·licitants de la beca per a la realització de pràctiques professionals han de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

  1. Estar en possessió d’una de les titulacions universitàries següents, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis: llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques i Gestió i Administració Pública.
  2. No haver sigut beneficiàries de beques de pràctiques professionals en la Generalitat, per un període igual o superior a 36 mesos. Aquest període es computarà considerant la totalitat de la duració de les beques gaudides, siga una o diverses, incloent-hi els períodes de pròrroga.
  3. No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’ha d’acreditar per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), llevat que atesa la naturalesa de la beca i la finalitat d’aquesta s’exceptue en la convocatòria alguna d’aquestes prohibicions.
  4. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. Les persones amb discapacitat poden al·legar la seua condició a l’efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes recollits en l’article 11 de l’Ordre 1/2019, de 28 de novembre, modificat per l’Ordre 4/2021, de 10 d’agost.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

La beca prevista en aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 220101.12650.482.01, línia de subvenció S8343000, del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2021, i el seu equivalent per a l’exercici 2022, condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2022, segons el següent desglossament per anualitats:

Anualitat 2021: 2.000 euros

Anualitat 2022: 14.000 euros

Import total màxim: 16.000 euros