NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Ajudes de matrícula destinades a cobrir parcialment les taxes acadèmiques del màster universitari en Economia Social (cooperatives i entitats no lucratives), curs 2020-2021.

BENEFICIARIS

Estudiants matriculats d’almenys 60 crèdits ECTS, durant aquest curs acadèmic 2020-2021 en el màster universitari en Economia Social (cooperatives i entitats no lucratives) de la Universitat de València que complisquen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria i que no incórreguen en cap de les circuntàncies que indica l’article 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Cadascuna de les 4 ajudes convocades és de 1.000 euros.

El termini per a presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà del dia de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.