NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar la concessió de quatre beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia durant els exercicis 2021-2022.

Aquesta convocatòria té per objecte donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional, i posar en relació els coneixements adquirits i aquelles noves realitats o perspectives de futur que pogueren derivar-se de la gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria d’assistència jurídica gratuïta, mediació, assistència a les víctimes del delicte, ajudes a les víctimes del terrorisme, i dels instruments que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic i en la promoció dels drets.

Aquesta convocatòria s’ajusta a les previsions de l’Ordre 11/2017, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per les quals s’aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en la Sotssecretaria i en les direccions generals de la conselleria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8071, de 27 de juny de 2017 (d’ara endavant Ordre 11/2017).

BENEFICIARIS

  1. El procediment de concessió d’aquestes beques es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
  2. Per a poder beneficiar-se de les beques per a la realització de pràctiques professionals, les persones sol·licitants hauran de complir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits que determina l’article 2 de l’Ordre 11/2017 i que són les següents:

a) No ser major de 35 anys i tindre nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.

b) Estar en possessió de la titulació de llicenciat o graduat en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració Pública o Criminologia sense que hagen transcorregut 5 anys des de la seua obtenció.

c) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos, llevat que resten menys de dos mesos per a la finalització de la beca de què es gaudeix o que es concórrega a la mateixa beca que ja s’està gaudint per haver sigut obtinguda en una convocatòria anterior.

d) No trobar-se incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es.).

e) No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals, exceptuant el que està disposat en l’article 13, apartat 2, de l’Ordre 11/2017 a l’efecte de dirimir possibles empats.

f) Disposar de cobertura sanitària.

g) Qualsevol altre requisit que s’establisca en la normativa aplicable.

Les pràctiques es realitzaran en la seu de la Direcció General de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, i a aquesta correspondrà la direcció tècnica, supervisió i tutoria de les beques.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Per la qual es va establir per a l’exercici 2021 una quantitat inicial de percepció de 1.088,43 euros bruts mensuals per a cadascuna de les beques sotmeses a l’àmbit d’aplicació del Decret 132/2009, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, més els següents increments que pertoca aplicar d’acord amb el que es disposa en l’article 17 del citat decret.

El termini de presentació de sol·licituds començarà a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el 10 de setembre de 2021.