NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

  1. L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) convoca les Beques IVACE Exterior 2021, l’objectiu de la qual és dotar les empreses i organismes de la Comunitat Valenciana amb personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de joves amb titulació universitària, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten el procés d’internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana; així mateix mitjançant la present resolució es convoca a les entitats de destinació col·laboradores en el desenvolupament de les beques.
  2. Les bases reguladores de la present convocatòria són les aprovades per l’Ordre 16/2016, de 12 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s’estableixen les Bases reguladores per a la concessió de beques per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) en materia d’Internacionalització, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) número 7878, de 21 de setembre de 2016, modificada per l’Ordre 12/2019, de 5 de desembre (DOGV 8694, 10.12.2019). Aquestes bases estableixen les condicions de les beques i de la convocatòria de les entitats de destinació en el que no s’estableix en aquesta resolució.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar les Beques IVACE Exterior 2021 les persones físiques que acrediten complir els següents requisits:

a) Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea i haver nascut en la Comunitat Valenciana o comptar amb empadronament en la Comunitat Valenciana des d’almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGV.

b) Estar inscrites com a persones beneficiàries en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Economia Social (https://garantiajuvenil.sepe.es), en el moment de sol·licitud de la beca, i en el moment de la proposta d’adjudicació d’aquesta.

c) Tindre menys de 30 anys el dia 30 de juliol de 2021, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

d) Estar en possessió d’una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d’Espanya, aquesta titulació haurà d’anar acompanyada de la resolució d’equi-valència a titulació i en l’àmbit acadèmic universitari oficial o de la resolució d’homologació de títols estrangers, d’acord amb el que regula l’RD 967/2014 de 21 de novembre.

e) Domini parlat i escrit de l’idioma anglés, així com del d’alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas de les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s’acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana– dutes a terme en el procés de selecció.

f) No haver gaudit o percebut prestació cap en concepte de beca dirigida a l’especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l’empresa, concedida per Administracions Públiques, Cambres de Comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

g) No estar afectades per cap mena de limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) No tindre antecedents penals o estar incursa en cap causa penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiària previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Una dotació dinerària general per import de dotze mil vint euros (12.020,00 €) bruts anuals, amb aplicació de les corresponents retencions fiscals i de Seguretat Social d’acord amb la normativa vigent.

El termini de presentació de sol·licituds a través de l’aplicació informàtica indicada en l’apartat Ajudes/Beques en la començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i finalitzarà el 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores.

pàgina web d’IVACE