NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes econòmiques per a l’adquisició d’equipament informàtic, a fi de reduir la bretxa digital entre l’estudiantat de grau de la Universitat de València i garantir la igualtat d’oportunitats.

BENEFICIARIS

Pot sol·licitar aquestes ajudes l’estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en el curs, 2021-2022, d’estudis oficials de grau.

Requisits acadèmics:

a) Haver estat matriculat d’un mínim de 60 crèdits en el curs 2020-2021, excepte per als que es matriculen per primera vegada en el curs 2021-2022.

b) Estar matriculats d’un mínim de 60 crèdits en el curs 2021-2022.

c) En el cas de l’estudiantat amb autorització de matrícula parcial caldrà tenir una matrícula mínima de 36 crèdits, tant en el curs 2020-2021 com en el curs 2021-2022.

Altres requisits:

a) Per l’estudiantat que no es matricule per primera vegada a la Universitat de València, haver estat beneficiari durant el curs 2020-21 de la convocatòria de beques de caràcter general per a estudis universitaris del Ministeri d’Educació i Formació Professional, de les beques per a la realització d’estudis universitaris de la Comunitat Valenciana o de les ajudes a l’estudi de la Universitat de València.

Les persones que es matriculen de primer de grau per primera vegada en el curs 2021-2022 hauran d’acreditar un determinat nivel de renda familiar.

b) Haver adquirit l’equipament informàtic entre l’1 de febrer de 2021 i la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria ascendeix a 40.000 euros. La dotació econòmica màxima per a cada persona beneficiària serà de 500 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins al 15 d’octubre de 2021.