NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és contribuir a promoure l’excel·lència de la recerca en temes relacionats amb l’impacte, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a l’arc mediterrani espanyol. Es considera com a arc mediterrani espanyol el conformat per les cinc regions de la riba oriental de la península Ibèrica, corresponents a les comunitats autònomes de Catalunya, València, Illes Balears, Múrcia i Andalusia. Amb aquesta finalitat, es premiarà la tesi doctoral en aquest àmbit que més destaque per la qualitat tècnica o científica, el caràcter innovador i l’impacte positiu en la mitigació o l’adaptació al canvi climàtic.

BENEFICIARIS

Les tesis doctorals han d’haver estat defensades en una universitat espanyola durant el període comprés entre l’1 d’octubre de 2019 i tres dies abans de l’últim dia d’entrega de sol·licituds. A més, han de complir les condicions següents:

– Haver obtingut una qualificació d’excel·lent cum laude.

– Haver donat lloc almenys a una publicació en revista indexada en el JCR i posicionada en el primer quartil de la seva categoria l’any de la publicació.

– El tema principal ha d’estar relacionat amb l’anàlisi d’impactes, i la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic a l’arc mediterrani espanyol.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

En aquesta convocatòria s’atorga un primer premi de 2.000 €.

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana finalitzant al cap de 20 dies hàbils de la publicació.