NORMATIVA

• Bases reguladores per als Premis Indústria Connectada 4.0
https://www.boe.es/eli/es/o/2019/01/21/ict48/dof/spa/pdf
• Extracte de convocatòria per als Premis Indústria Connectada 4.0.
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?acc==verificar&c=boe-b-2019-31052

OBJECTE

Concessió dels Premis Nacionals Indústria Connectada 4.0 en les seues dues modalitats:
– Premi Nacional Indústria Connectada 4.0 a la Gran Empresa industrial.
– Premis Nacional Indústria Connectada 4.0 a la Petita i mitjana empresa industrial.

FINALITAT

La finalitat dels premis és guardonar a les organitzacions o les empreses espanyoles del sector industrial que hagen destacat per impulsar la seua competitivitat a través d’accions de digitalització i projectes d’innovació en alguna de les dimensions organitzatives fonamentals que defineixen el paradigma de la Indústria 4.0: Estratègia de negoci i mercat, Processos, Organització i persones, Infraestructures, i Productes i serveis.

BENEFICIARIS

Totes les empreses espanyoles l’objecte social de les quals i activitats estiguen enquadrades en la Secció C, Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (**CNAE 2009), que hagen implantat projectes d’Indústria 4.0 durant els tres anys anteriors a la data de la convocatòria i del qual es dispose de dades concretes.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

1. En els termes que s’establisquen en cada convocatòria, podran obtenir la condició de beneficiaris dels Premis les empreses, qualsevol que siga la seua forma jurídica (ja siguen persones físiques o jurídiques, associacions, entitats sense ànim de lucre, etc.), que complisquen els següents requisits:
a) Tenir en el seu objecte social i desenvolupar efectivament les activitats enquadrades en la Secció C, Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (**CNAE 2009).
b) No estar incurs en cap de les circumstàncies expressades en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
c) No estar incurs en cap dels casos exposats en l’article 13.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

2. Poden presentar-se al Premi, en les seues diferents modalitats, les empreses industrials que hagen dut a terme qualsevol projecte d’Indústria 4.0 la implantació de la qual s’haja iniciat durant els tres anys anteriors a la data de la convocatòria, i del qual es dispose de dades concretes de resultats obtinguts durant, almenys, els dotze mesos anteriors a la presentació de la candidatura.

3. D’acord amb la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, poden optar a cadascuna de les modalitats les següents empreses:
a) Premi Nacional Indústria Connectada 4.0 a la Gran Empresa: qualsevol empresa no inclosa en l’article 5.1.b);
b) Premi Nacional Indústria Connectada 4.0 a la PIME: qualsevol empresa que, en el moment de presentar la seua candidatura, empra menys de 250 persones, el volum de les quals de negoci anual no excedisca de 50 milions d’euros o bé el balanç general del qual no excedisca de 43 milions d’euros i en les quals el còmput dels efectius i límits en el cas d’empreses associades o vinculades s’efectue com disposen els apartats 2 i 3 de l’article 6 de l’annex de la citada Recomanació de la Comissió.

4. No es requereix cap condició de solvència i eficàcia específica.

QUANTIA

Els Premis, en cadascuna de les dues modalitats, consistiran en un trofeu representatiu i no comportaran cap dotació econòmica, en tractar-se d’uns premis honorífics.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
Des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOE (09/07/2019) i fins al dia 13 de setembre de 2019.

COMUNICACIÓ I FORMA DE PRESENTACIÓ

La tramitació electrònica serà obligatòria en totes les fases del procediment. Les sol·licituds, comunicacions i altra documentació exigible relativa als projectes que concórreguen a aquests premis seran presentades en el registre de la Seu Electrònica del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

___________________________________________________

Totes les ajudes/subvenciones/bonificacions i reduccions establides anteriorment hauran de complir amb els requisits marcats en la normativa publicada a dalt referenciada, així com amb l’aportació de la documentació necessària bàsica i complementària sol·licitada per a poder accedir a aquestes. Tot això requerirà un control per a comprovar el compliment dels requisits. Per tant els sol·licitants hauran de tenir en compte el compliment dels requisits establits. La informació anteriorment aportada no és vinculant per a la concessió de la subvenció, i és solament a títol d’informació que es plasma en la normativa que les regula.