NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

La present resolució té com a objecte establir les bases reguladores del procediment de selecció de candidatures i concessió dels Premis Turisme Comunitat Valenciana 2021 a aquelles persones, entitats o institucions que, de manera notable, col·laboren amb la Generalitat a favor d’un sector estratègic per a l’economia i societat valenciana i en els quals concórreguen algun o alguns dels mèrits assenyalats en l’article següent.

BENEFICIARIS

Els Premis Turisme Comunitat Valenciana, en l’edició corresponent a 2021, tindran les següents modalitats:

1r. A la trajectòria turística s’atorgarà a qui s’haja distingit, al llarg dels anys, per la realització d’activitats que repercutisquen de manera positiva en el turisme de la Comunitat Valenciana, reconeixent així els mèrits de persones o col·lectius que es caracteritzen pel seu esforç i dedicació, tant en el desenvolupament d’iniciatives empresarials o de dinamització de productes i destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana com en el desenvolupament de la seua professió o activitat mitjançant una participación activa i participativa en favor del turisme valencià.

2n. A la formació, investigació i innovació en turismo s’atorgarà a qui, durant 2021, desenvolupe projectes d’investigació i/o de base innovadora aplicats a l’activitat turística, ja siga en l’àmbit de la creació o gestió d’empreses, la configuració de nous productes turístics, el reposicionament de destinacions o la seua especialització o qualssevol altres actuacions d’índole similar que comporten un increment de la competitivitat del sector turístic valencià.

3r. A la promoció i comunicació turística s’atorgarà a qui, durant 2021, duga a terme accions de promoció i comunicació turístiques noves i singulars. Així mateix, tindran cabuda en aquesta modalitat les iniciatives desenvolupades per les destinacions i empreses turístiques que suposen una millora clara del posicionament en els mercats mitjançant activitats de promoció i comunicació de la Comunitat Valenciana.

4t. Al turisme sostenible s’atorgarà a qui, durant 2021, contribuïsca a fer del turisme un catalitzador de canvi positiu en algun dels següents àmbits:

  1. a) Creixement econòmic sostenible
  2. b) Generació d’ocupació i reducció de la pobresa
  3. c) Ús eficient dels recursos i protecció del medi ambient
  4. d) Foment dels valors culturals i la diversitat del patrimoni

5é. Al turisme inclusiu s’atorgarà a qui, durant 2021, contribuïsca significativament a la millora de l’accessibilitat en algun o alguns els components de la cadena de valor del sector turístic. Igualment, es valorarà el desenvolupament d’iniciatives vinculades al Codi Ètic del Turisme Valencià mitjançant la implantació d’accions de responsabilitat social empresarial o corporativa.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Els premis, que seran objecte de lliurament públic en el marc dels actes organitzats per la Generalitat amb motiu del Dia Mundial del Turisme 2021, tenen caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no comportaran cap prestació econòmica.

L’obtenció del premi habilita al premiat a usar la imatge del mateix mitjançant publicitat de tal condició en capçaleres, anuncis i memòries i qualsevol altre suport de comunicació online i offline especificant la modalitat de premi obtingut, així com l’any de la seua concessió.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació i, potestativament, podrà interposar-se recurs de reposició davant la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació.