NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte de la convocatòria és promoure i donar suport a activitats i propostes socioculturals de l’estudiantat de la Universitat de València, que afavorisquen la igualtat entre dones i homes en el si de la Universitat, i en la societat, d’acord amb els eixos establerts en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de València.

BENEFICIARIS

Poden sol·licitar aquestes ajudes els i les estudiantes, col·lectius, associacions d’estudiants i les federacions d’associacions que complisquen algun dels requisits següents:

a) Associacions d’estudiants i estudiantes, constituïdes legalment i formades per estudiants de la Universitat de València.

b) Col·lectius que agrupen, com a mínim, tres persones i que constituïsquen una secció universitària d’associacions no universitàries legalment constituïdes.

c) L’estudiantat de la Universitat de València, que curse estudis oficials en centres propis, de manera individual o organitzats en grups.

Les associacions i els col·lectius sol·licitants han d’estar inscrits en el Cens d’associacions i col·lectius de la Universitat de València, d’acord amb el Reglament per a la gestió del Cens d’associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València (ACGV 25/2019) i les seues dades han d’estar actualitzades.

Cal que els i les sol·licitants acrediten la presència equilibrada de dones i homes en les dades que figuren en el seu registre en el cens, de manera que almenys una de les tres persones representants del col·lectiu o associació siga dona, d’acord amb el que estableix la Llei orgánica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Des de l’1 de fins al 30 de setembre.

La dotació econòmica màxima per projecte variarà entre 1.000 euros i 600 euros, segons la tipologia dels sol·licitants.