NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Beques de mobilitat del Programa internacional de la Universitat de València per al curs 2022/2023.

BENEFICIARIS

Podran ser persones beneficiàries de les places de mobilitat d’aquesta convocatòria els estudiants de la Universitat de València que complisquen els següents requisits en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds:

  1. a) Estar matriculat/ada en estudis oficials de grau de la Universitat de València, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el període d’estada en la universitat de destinació. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els i les estudiants matriculats en estudis de grau de la Facultat de Medicina i els matriculats en centres adscrits a la Universitat de València.
  2. b) Tenir superats en el corresponent pla d’estudis, en la finalització del curs acadèmic 2020/2021, un mínim de 42 crèdits.
  3. c) No haver sigut prèviament beneficiari/ària del Programa internacional en la Universitat de València, encara que fora en altres estudis, excepte en el cas dels i de les estudiants del programa doble titulació internacional.
  4. d) No ser beneficiari/ària en el curs 2022/2023 de qualsevol altre programa de mobilitat (SICUE o Erasmus Estudis), excepte el programa «Erasmus Pràctiques», sempre que siga en semestres diferents.
  5. e) Acreditar el nivell d’idioma exigit per a cada destinació.
  6. f) A banda dels requisits generals, els i les sol·licitants hauran de complir els requisits específics de les destinacions que sol·liciten, tant en el moment de realitzar la sol·licitud com durant el curs 2022/2023.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

La quantia de la beca depèn de la destinació i la durada de l’estada, d’acord amb el següent quadre:

Destinacions Estades semestrals Estades anuals

Àsia i Austràlia 5.000 euros 6.500 euros Estats Units,

Canadà i Rússia 3.500 euros 5.000 euros

Amèrica Llatina 2.500 euros 3.500 euros

L’ajuda és compatible amb ajudes atorgades per altres organismes públics o privats, sempre que aquestes altres ajudes no indiquen altra cosa.

La concessió de la beca del Programa internacional de Mobilitat no suposa l’exempció de taxes per serveis acadèmics en la Universitat de València, per la qual cosa els i les estudiants han de matricular-se, abans de realitzar l’estada, del nombre de crèdits internacionals corresponents als crèdits que es cursaran a la universitat de destinació.

Una vegada realitzada la matrícula en la Universitat de València, l’estudiant estarà exempt de pagar taxes acadèmiques en la universitat de destinació.

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert entre el 8 i el 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos.