NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte del Concurs de Disseny i Desenvolupament de Teixit per a Tèxtil Llar. Teixits estampats, és premiar els millors dissenys i desenvolupaments d’un teixit creatiu per a l’aplicació en un producte textil per a la llar.

El treball presentat ha d’incloure, a més del disseny estètic del teixit, mostra de teixit o prototip del teixit constituent del producte, simulació del teixit en forma de producte tèxtil en el seu ambient de destinació i una memòria tècnica explicativa de les seues característiques i funcionalitats.

BENEFICIARIS

Poden participar en el present concurs:

– Estudiants universitaris (grau i màster)

– Cicles formatius de grau mitjà i superior

– Estudiants d’Escoles Superiors de Disseny i/o Artístiques

– Estudiants de batxillerat artístic

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Es concediran 3 premis dotats amb:

– Un primer premi de 1.000 euros

– Un segon premi de 500 euros

– Un tercer premi de 250 euros

Cada participant optarà únicament a un premi dins del present concurs

El termini de presentació dels treballs comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 15.06.2021.