NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Ajudes de matrícula, destinades a cobrir parcialment les taxes de matrícula en el màster universitari en Gènere i Polítiques d’Igualtat, Curs 2020-2021.

BENEFICIARIS

Estudiants matriculats/as d’almenys 60 crèdits ECTS en el primer curs o d’almenys 30 crèdits ECTS en el segon curs, durant el present curs acadèmic 2020/2021, en el màster universitari en Gènere i Polítiques d’Igualtat de la Universitat de València, que complisquen els requisits econòmics i acadèmics indicats en aquesta convocatòria i que no incórreguen en cap de les circumstàncies descrites en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import total de la convocatòria és de 15.000 euros i es concediran 15 beques per import de 1.000 euros, excepte que el número d’alumnat que complisca els requisits econòmics i patrimonials siga inferior i en aquest cas, la quantia de la beca de l’alumnat becat s’incrementarà, en la mateixa quantitat, fins a aconseguir els 15.000 euros pressupostats per a aquesta convocatòria, sense que en cap cas se supere la quantia a la qual ascendisquen les taxes acadèmiques de la matricula corresponent.

El termini per a presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.