NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

  1. Aquesta resolució estableix les condicions de la convocatòria de la subvenció a associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, inscrites en el Cens d’associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Comunitat Valenciana, per a finançar les despeses corrents i de personal del Programa general d’activitats 2021, que no haja sigut subvencionat ni sol·licitada la subvenció en l’exercici 2020 i l’objecte del qual és el que es recull en l’annex II de l’ordre de bases.
  2. La concessió de les ajudes es realitzarà en règim de concurrencia competitiva.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Les ajudes que es convoquen es finançaran amb càrrec a la línia de subvenció S5245000 del pressupost de l’Institut Valencià de la Joventut per al 2021, amb un import global màxim de 700.000,00 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment d’aquest termini determinarà la inadmissió de la sol·licitud per extemporània.