DOGV NUM. 9068 de 23/04/2021

NORMATIVA I OBJECTE

dogv

A fi d’impulsar i premiar la participació dels nostres esportistes universitaris en els diferents campionats, aquest Rectorat ha resulte convocar un total de cinc ajudes per a l’alumnat que haja destacat en aquests campionats representant a aquesta universitat o al seu país, donant així compliment al que es disposa en els vigents Estatuts de la Universitat Politècnica de València.
Bases reguladores Accessibles en:
– Pàgina web del Servei d’Esports (www.upv.es/deportes)
– Pàgina web del Servei d’Alumnat (www.upv.es/alumnado)

BENEFICIARIS

– Estar matriculada amb anterioritat a l’últim dia de presentació de sol·licituds i mantenir la condició d’alumne o alumna de grau o màster oficial, impartit en la UPV durant el curs 2021-2022. En el cas de màster oficial servirà la preinscripció del màster, sempre que es faça efectiva la matricula abans de la reunió de la comissió de selecció.
– Haver superat el 30% dels crèdits matriculats en el curs 2021-2022 per als alumnes i alumnes en règim de temps complet, i el 50% dels crèdits matriculats per als alumnes i alumnes en règim de temps parcial.
– Haver competit a nivell internacional representat oficialment al seu país en alguna de les competicions oficials que s’especifiquen en el barem de la present convocatòria (base setena, apartat 1).

IMPORT DE LA BECA I DATA DE SOL·LICITUDS

El pagament de l’ajuda, dotada amb un import de 2.000 euros s’abonarà el mes de juliol de 2022.
El termini de sol·licituds serà fins al 9 de setembre de 2021.