01/10/2021

NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

La present convocatòria té per objecte la concessió d’ajudes econòmiques individuals en règim de concurrencia competitiva, per a finançar els costos de matrícula de cursos aprovats amb certificat d’aprofitament d’idiomes estrangers convocats pel Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València.

BENEFICIARIS

Es beneficia d’aquestes ajudes econòmiques el personal d’administració i serveis i el personal d’investigació de la Universitat Politècnica de València que siga personal de la UPV en el moment de sol·licitar l’ajuda i estiga en actiu durant la realització de l’acció de formació, i amb un període de carència de prestació de serveis de dotze mesos en aquesta universitat.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import d’aquestes ajudes serà atès amb càrrec als fons que es destinen en el pressupost d’aquesta universitat de l’exercici 2021, fins a un import màxim de 50.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils, començant a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el DOGV.