NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

A fi d’impulsar i premiar la participació dels nostres esportistes universitaris en campionats d’àmbit autonòmic, nacional i internacional, aquest Rectorat ha resolt convocar un total de tres ajudes, per a l’alumnat que haja destacat en aquests campionats representant a aquesta universitat o al seu país, donant així compliment al que es disposa en els vigents Estatuts de la Universitat Politècnica de València.
Bases reguladores Accessibles en:
– Pàgina web del Servei d’Esports (www.upv.es/deportes)
– Pàgina web del Servei d’Alumnat (www.upv.es/alumnado)

BENEFICIARIS

– Estar matriculat amb anterioritat a l’últim dia de presentació de sol·licituds i mantenir la condició d’alumne o alumna de grau o màster oficial, impartit en la UPV durant el curs 2021-2022. En el cas de màster oficial servirà la preinscripció del màster, sempre que es faça efectiva la matricula abans de la reunió de la comissió de selecció.
– Haver superat el 30% dels crèdits matriculats en el curs 2021-2021 per als alumnes i alumnes en règim de temps complet, i el 50% dels crèdits matriculats per als alumnes i alumnes en règim de temps parcial.
– Acreditar algun mèrit esportiu que puntue segons el barem d’aquesta convocatòria.
– Tenir fixada la seua residència familiar i la dels seus pares o tutors a una distància mínima de 100 km del campus de la UPV on es trobe matriculat.

IMPORT DE LA BECA I DATA DE SOL·LICITUDS

El pagament de l’ajuda es realitzarà a cada beneficiari a raó de 600 euros mensuals durant el període d’ajuda establit, per a cobrir despeses derivades de la residència en localitat diferent a la del seu domicili familiar per raó d’estudi.
El termini de sol·licituds serà fins al 9 de setembre de 2021.