NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquest concurs és concedir ajudes d’estudi destinades a cobrir un percentatge dels preus públics de les matrícules que abonen els i les alumnes que es matriculen en els cursos de postgrau propis de la Universitat de València que s’impartisquen en l’any acadèmic 2020-2021. El percentatge de les taxes de matrícula per a la qual es concedeix l’ajuda es determinarà en funció del pressupost disponible, d’acord amb el que disposa l’article 29.j del Reglament de títols propis de postgrau de la Universitat de València, aprovat per l’acord 205/2015, del Consell de Govern, de 29 de setembre.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els estudiants i estudiantes matriculats en algun dels cursos de postgrau propis impartits en l’any acadèmic 2020-2021, aprovats tots d’acord amb el que estableix l’article 8 del Reglament de títols propis de postgrau de la Universitat de València, aprovat per l’acord 205/2015, del Consell de Govern, de 29 de setembre.

DATA DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és d’1 mes comptador a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.