DOGV NUM. 9068 de 23/04/2021

NORMATIVA I OBJECTE

dogv

L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar 38 ajudes econòmiques de 600 euros bruts (per un mes complet, amb un total de 3 mesos) cadascuna, a estudiants de la Universitat Politècnica de València (**PUV), per a la realització de pràctiques en empreses de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, d’acord amb les ofertes detallades en l’annex.

Convocatòria:
http://www.upv.es/contenidos/siepract/infoweb/siepract/info/1155239normalc.html

BENEFICIARIS

A més dels requisits establits en l’Annex I de les presents Bases, els sol·licitants de les beques han de complir, al final del termini de sol·licitud, els següents requisits:
1. Estar matriculat/a dels títols oficials de la UPV que es determinen en l’Annex I per a cadascuna de les ofertes.
2. Compliment de les condicions establides en la normativa d’aplicació en la UPV, per a la realització de pràctiques en empreses sota Convenis de Cooperació Educativa.
3. A l’efecte de reconeixement acadèmic i d’acord amb els dades que consten en la UPV haurà de tenir disponibles el nombre d’hores per a la realització de pràctiques, sobre la base de la titulació que estiga cursant, establit en l’annex I.
4. Estar INSCRIT en la Base de dades Curricular del Servei Integrat d’Ocupació, a data de finalització del termini d’inscripció. http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/714623normalc.html


Aquests requisits hauran de mantenir-se durant el període de realització de la pràctica.

DATA DE SOL·LICITUDS

Sol·licitud a través del formulari on-line

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/934381normal c.html

El Termini de Presentació de Sol·licituds serà de DEU DIES HÀBILS, a comptar des de l’endemà a la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.