NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Permetre a l’alumnat posar en pràctica els coneixements adquirits durant la seua formació acadèmica en col·laboració amb entitats i institucions les finalitats de les quals siguen l’eradicació de la pobresa i la desigualtat.

BENEFICIARIS

La persona sol·licitant ha d’estar matriculada en una titulació de grau o màster oficial de la Universitat Politècnica de València, durant el període en què se sol·licita i s’executa; o haver finalitzat aquests estudis en el curs 2019-2020 o 2020-2021. Resta exclòs l’alumnat de doctorat, de títols propis (matrícules del CFP) o d’intercanvi acadèmic (Erasmus, Sèneca, etc.).

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUD

Amb caràcter general, l’ajuda econòmica finançada sota el programa València Coopera és la següent:

– Borsa de viatge (bitllets de transport, vacunes i visats): 1.000 euros

– Ajuda per a allotjament i manutenció: 400 euros al mes, per cada mes d’estada d’acord amb cada plaça, tal com es detalla en l’annex I.

– Segur mèdic no farmacèutic.

El termini de lliurament de sol·licituds signades comença el mateix dia de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGV i finalitza el 5 de juliol de 2021. En el cas que queden places desertes després de la resolució del primer termini, el CCD en pot obrir un segon per a la presentació de sol·licituds de les distintes vacants entre el 12 i el 22 de juliol de 2021.