NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Es convoquen 12 beques per a la realització de pràctiques professionals en promoció lingüística, de les modalitats següents:

– 3 beques de la modalitat B. Traducció al valencià o del valencià.

– 3 beques de la modalitat C. Traducció a l’anglés o de l’anglés.

– 2 beques de la modalitat D. Dret.

– 3 beques de la modalitat G. Comunicació audiovisual.

– 1 beca de la modalitat H. Publicitat.

En el cas que no hi haja candidats suficients per a cobrir les beques oferides d’una modalitat, la comissió avaluadora pot assignar aquestes vacants a una altra modalitat seguint l’ordre establit a continuació.

De la mateixa manera, en el cas que, una vegada assignades les beques, es produïsca una vacant i no hi haja candidats en la borsa de la modalitat corresponent, d’acord amb l’article 10.7 de l’ordre de bases, la Direcció General podrà assignar la beca vacant a una altra modalitat, seguint l’ordre establit en aquest punt, sempre que tinga borsa amb candidats.

L’ordre a seguir per a l’assignació de les beques vacants entre modalitats en les dues situacions anteriors és:

– Si la vacant es produeix en la modalitat B, s’assignarà segons l’ordre de les modalitats següent: C, D, G i H.

– Si la vacant es produeix en la modalitat C, s’assignarà segons l’ordre de les modalitats següent: B, D, G i H.

– Si la vacant es produeix en la modalitat D, s’assignarà segons l’ordre de les modalitats següent: G, H, B, i C.

– Si la vacant es produeix en la modalitat G, s’assignarà segons l’ordre de les modalitats següent: H, B, C i D.

– Si la vacant es produeix en la modalitat H, s’assignarà segons l’ordre de les modalitats següent: G, B, C i D.

BENEFICIARIS

Les persones sol·licitants han de tindre, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, aquests requisits:

a) No ser major de trenta-cinc anys.

b) Estar en possessió del títol de grau que indica l’article 4 de l’ordre de bases per a cada modalitat, o una titulació equivalent d’acord amb els plans d’estudis vigents, i que no hagen passat més de cinc anys des que el va obtenir. Els títols per a cada modalitat són:

– Modalitat B: Filologia Catalana.

– Modalitat C: Filologia Anglesa o Traducció i Interpretació.

– Modalitat D: Dret.

– Modalitat G: Comunicació Audiovisual.

– Modalitat H: Publicitat.

c) Estar en possessió del certificat de nivell C2 de coneixements de valencià expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o equivalents, d’acord amb el que estableix l’Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats.

d) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a trenta-sis mesos.

e) No estar incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari, establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No podran optar a aquestes beques les persones que, en el momento de publicar-se la convocatòria, ja estiguen gaudint d’una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, llevat que concórreguen a la mateixa beca de què estan gaudint o que queden menys de dos mesos perquè finalitze.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import de la beca és de 1.088,43 € (mil huitanta-huit euros amb quaranta-tres cèntims) bruts mensuals, de conformitat amb la Resolució de 5 de febrer de 2021, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual s’estableix la quantitat mensual de percepció en l’exercici 2020 i la quantitat inicial de percepció per a l’exercici 2021, de les beques sotmeses a l’àmbit d’aplicació del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El formulari de la sol·licitud està disponible en el lloc web de la Generalitat Valenciana: www.gva.es. Hi ha informació detallada i l’enllaç a la sol·licitud en la pàgina de

beques de la Direcció General