NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta resolució és convocar per a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana els premis extraordinaris de Batxillerat corresponents al curs 2020-2021.

BENEFICIARIS

Es consideren aspirants a aquests premis els alumnes i les alumnes que compleixen els següents requisits:

  1. Haver cursat i superat, en centres docents espanyols dependents de la Comunitat Valenciana, almenys el segon curs de qualsevol de les modalitats de Batxillerat, i haver finalitzat en el curs acadèmic 2020-2021.
  2. Haver obtingut el títol de Batxiller, amb totes les matèries de l’etapa superades en l’avaluació final ordinària, en el curs 2020-2021.
  3. Haver obtingut en el conjunt dels dos cursos de Batxillerat de qualsevol de les modalitats una nota mitjana igual o superior a 8,75 punts.
  4. Aquesta nota mitjana serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de totes les matèries cursades i superades en els dos cursos de Batxillerat, arredonida a la centena més pròxima i en cas d’equidistància, a la superior.
  5. Les matèries objecte d’exempció i/o convalidació d’aquell alumnat que cursa simultàniament ensenyaments professionals de Música o Dansa o bé que han acreditat la condició d’esportistes d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, que consten com a exemptes i convalidades respectivament i que no són qualificades, no es computaran per a l’obtenció de la nota mitjana.

CONCESSIÓ

A la Comunitat Valenciana es concediran 30 premis.