NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

WEB UV EMPREN

La vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius convoca els premis UVemprén Startup de la Universitat de València del curs 2020/2021 en el marc del Campus d’Emprenedoria UVemprén – Santander.

BENEFICIARIS

Podrà presentar-se a aquesta convocatòria l’estudiantat de grau, màster i doctorat oficials de la Universitat de València matriculat en el curs en el curs 2020/2021 així com graduades i graduats de la Universitat de València en titulacions oficials en els tres cursos anteriors segons la categoria a la qual es presenten. Es podrà sol·licitar la participació de manera individual o per equips. És requisit imprescindible per a presentar-se a aquesta convocatòria que el projecte o idea haja sigut objecte d’algun dels programes d’UVemprén, excepte per a la participació en els premis UVemprén Startup-Acadèmia i UVemprén Startup Empresa-Societat. Per a la categoria UVemprén Startup Empresa-Societat, l’empresa o entitat ha de tenir en el seu consell director o òrgan equivalent, com a mínim, a un 50 % de persones que estiguen cursat o hagen cursat estudis oficials de grau, màster o doctorat en la Universitat de València. Les empreses que es presenten han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda Pública estatal i autonòmica, així com amb la Seguretat Social. Les empreses que hagen resultat beneficiàries hauran de presentar certificat acreditatiu d’aquestes obligacions fiscals. Es podran presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals

IMPORT DE LA BECA

Els premis es distribueixen en quatre modalitats i es donaran fins a un màxim de 25 premis amb categories i dotacions que oscil·len entre els 400 i els 1.200 euros.

Premis UVemprén Startup – Crea: 5 premis de 400,00 euros cadascun per a l’alumnat de títols oficials de la Universitat de València on es premiaran les millors idees de l’alumnat en fase inicial que comporten el desenvolupament d’un model de negoci bàsic sense tenir l’empresa constituïda.

Premis UVemprén Startup – Emprén: 5 premis de 750,00 euros cadascun per a l’alumnat i alumni dels tres últims anys, de títols oficials de la Universitat de València. Es premiaran les millors idees en fase avançada de desenvolupament que comporten un model de negoci validat i el desenvolupament d’un producte mínim viable o un prototip o prova concepte del producte o servei sense tenir l’empresa constituïda.

Premis UVemprén Startup – Acadèmia: 5 premis de 500,00 euros per a estudiants o alumni de la Universitat de València que hagen presentat el TFG, TFM o Tesi doctoral durant els últims 3 cursos acadèmics (des del curs 2018/2019). Es premiaran les millors idees de negoci innovadores que tinguen el seu origen en un TFG, TFM o Tesi doctoral de qualsevol titulació oficial de la UV i que ho convertisquen en una oportunitat de negoci possible i viable.

Premis UVemprén Startup Empresa – Societat: s’atorgaran un màxim de 5 premis de 1.200,00 euros i altres 5 premis de 450 euros distribuïts en 5 categories per a empreses en les quals, almenys, el 50 % de les persones que integren el seu consell director o òrgan equivalent, estiguen cursant o hagen finalitzat els estudis oficials de grau, màster o doctorat oficial de la Universitat de València. L’objectiu d’aquesta modalitat és premiar a empreses constituïdes per l’alumnat o alumni de la Universitat de València que tinguen les millors idees de negoci amb projectes emprenedors innovadors en línies d’actuació estratègiques del Pla director UVemprén amb 2 premis per cadascuna de les 5 categories de 1.200 euros per al primer i 450 euros per al segon: Projectes d’economia social i del bé comú, projectes d’emprenedoria rural, projectes d’emprenedoria inclusiva, projectes de mobilitat sostenible i intel·ligent i medi ambient i finalment, projectes d’emprenedores per a empreses proposades i participades majoritàriament per dones, amb la finalitat de promoure i impulsar l’emprenedoria femenina a la Universitat de València.

DATA DE SOL·LICITUDS

Ampliació del termini fins al dia 25 de juny de 2021, amb l’objectiu d’aconseguir major participació i traure rendiment al programa.