NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar, per al curs 2021-2022, les ajudes per a complementar les beques per a l’activitat de mobilitat d’estudiants per estudis del programa «Erasmus+» pertanyents a institucions d’educació superior de la Comunitat Valenciana.

BENEFICIARIS

  1. Podrà ser persona beneficiària d’aquesta convocatòria l’alumnat següent:
  2. a) Alumnat matriculat en les universitats que integren el Sistema Universitari Valencià, a les quals fa referència l’article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del Sistema Universitari Valencià, i dels centres públics adscrits a aquestes.
  3. b) Alumnat matriculat en ensenyaments artístics superiors dels centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.
  4. Aquest alumnat haurà de complir els requisits continguts en aquesta resolució i serà avaluat d’acord amb els criteris de valoració que s’hi estableix.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Les subvencions contingudes en la present convocatòria es concediran a càrrec dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2021, per un import global màxim de 600.000 € (sis-cents mil euros), aplicació pressupostària 21.02.02.422.60.4, línia de subvenció S3171000, «Ajudes programa Erasmus», del programa pressupostari 422.60, Universitat i estudis superiors.

Aquest import podrà ser incrementat a conseqüència d’una generació, una ampliació o una incorporació de crèdit, o de l’existència de romanents d’altres convocatòries finançades a càrrec del mateix crèdit o a crèdits inclosos en el mateix programa o programes del mateix servei, que no requerirà nova convocatòria, de conformitat amb el que estableix l’article 58.2.a, del Reglament de la Llei general de subvencions.

Les entitats sol·licitants podran presentar les sol·licituds en el termini de 15 dies, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.