NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Objecte de la convocatòria: oferir a dones, amb bon expedient acadèmic i escassos recursos econòmics, la possibilitat de realitzar els seus estudis en una universitat adherida a la Conferència de Rectors d’Universitats Espanyoles ajudant-los durant dos anys del grau que estiguen cursant.

BENEFICIARIS

Beneficiaris: la convocatòria està dirigida a dones amb bon expedient acadèmic i escassos recursos econòmics que cursen estudis de grau en una universitat adherida a la CRUE i que complisquen durant el segon i tercer curs del grau els requisits del programa.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Quantia: l’import unitari de les beques per a les estudiants beneficiàries d’aquestes, sense distinció de la universitat en la qual cursen el grau, serà de cinc mil euros (5.000 €) anuals, durant el segon i tercer curs del grau universitari.

Termini de presentació de sol·licituds: a partir de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV i finalitzarà el 26 de setembre de 2021.