NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar les beques academicoesportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana per a 2021. Aquestes beques es concediran fins a esgotar el crèdit consignat i tindran una dotació que oscil·la entre 500 € i 2.500 €.

BENEFICIARIS

  1. Les persones beneficiàries seran aquelles persones físiques que acrediten els requisits establits en aquest apartat i que puguen obtindre la condició de beneficiàries per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedisquen, les quals es detallen en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

a) Ser esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell A, de nivell B o d’alta competició, que apareguen en les llistes d’esportistes d’elit publicades des de l’1 de gener de 2020 fins al final del termini de sol·licitud establit en l’apartat seté d’aquesta convocatòria, i que no hagen perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes en l’article 6 del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana.

b) Acreditar els resultats obtinguts des de l’1 de gener de 2020 fins a la data final del termini de presentació de sol·licituds, referits en l’article 6.2 de les bases que regulen aquesta convocatòria, o almenys en campionats oficials d’Espanya, resultats de:

b.1. Modalitats olímpiques o paralímpiques: resultats entre els 6 primers classificats en categories de més de 17 anys, o entre els 16 primers classificats en categoria sènior.

b.2. Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els 3 primers classificats en categories de més de 17 anys, o entre els 12 primers classificats en categoria sènior.

Tots els resultats han de ser obtinguts en campionats oficials que complisquen la resta de requisits de nombre mínim d’esportistes i equips participants per categoria establits igualment en l’article 6.2 de les bases que regulen aquesta convocatòria.

c) Tindre el domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, excepte els esportistes inclosos en centres estatals de tecnificació esportiva o situació semblant, que hagen desenvolupat la carrera esportiva a la Comunitat Valenciana fins a aquest moment, situació que ha d’acreditar la seua federació esportiva.

d) Esportistes que en 2021 complisquen com a màxim 26 anys.

e) Estar en possessió de la llicència en vigor d’una federació esportiva de la Comunitat Valenciana, acreditat per la federació corresponent.

f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic 2020-2021 en un centre d’ensenyament secundari o universitari oficialment reconegut per la conselleria competent en matèria d’educació, i cursar ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyaments universitaris.

2. Les persones interessades han de complir aquests requisits en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment d’aquest termini determina automàticament l’exclusió.