NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

La Universitat de València fa pública la convocatòria per a la concessió de vint-i-vuit beques de residència per al Col·legi Major Rector Peset i La Residència Universitària Damià Bonet, en règim de concurrència competitiva, segons la distribució per centres següent:

– Col·legi Major Rector Peset: vint beques per a estudiants de la Unió Europea.

– Residència Universitària Damià Bonet: vuit beques per a estudiants de la Unió Europea.

BENEFICIARIS

Aquesta convocatòria està oberta a estudiants que formalitzen la matricula en el curs 2021-2022 en la Universitat de València, en els estudis de grau o màster oficial.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

El pressupost total màxim autoritzat per al Col·legi Major Rector Peset ascendeix a 152.300 euros del pressupost de la Universitat de València.

Les beques pera a la Residència Universitària Damià Bonet es financen a càrrec de l’empresa Sirera Campus, SA, d’acord amb el punt 4 de l’addenda del contracte subscrit amb la Universitat de València, de data 20 de juliol de 2010.

El termini de presentació de la sol·licitud començarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 19 de juliol de 2021 a les 14.00 hores.