NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar la concessió de beques per al perfeccionament de joves músics en centres de formació i perfeccionament nacionals i internacionals i/o amb professors de reconegut prestigi, en les modalitats següents:

a) Fins a un mes de duració, des de l’1 de desembre de 2020 fins al 30 de novembre de 2021.

b) Fins a un any de duració durant el curs acadèmic 2021-2022.

Les dues amb la finalitat de fomentar, en l’àmbit competencial de la Generalitat, la cultura musical i, més en concret, l’assistència a cursos de perfeccionament tècnic i artístic dels joves músics valencians, a fi de contribuir a la millora de la seua formació tècnica i musical.

Les ajudes es concediran d’acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, i, mitjançant el règim de concurrència competitiva, per a activitats que tinguen lloc des de l’1 de desembre de 2020 fins al 30 de novembre de 2021 i durant el curs acadèmic 2021-2022, segons la modalitat que se sol·licite.

Per a obtindre la condició de beneficiari de les ajudes per a la concessió de beques de formació de música, les persones físiques sol·licitants hauran de complir els requisits establits en l’article 2, punts 2.1 i 2.3, de l’ordre de bases reguladores de beques.

BENEFICIARIS

Així, podran sol·licitar aquestes beques les persones físiques que disposen dels requisits següents:

a) Tindre la condició de valencià o valenciana; d’acord amb la descripció de la línia de subvenció S6428000, «Beques de formació i perfeccionament de música i cant», dels pressupostos de la Generalitat, aprovats per la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de 2020, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021 (DOGV 8987, 31.12.2020), la finalitat d’aquesta consisteix en la concessió de beques per a la realització de cursos de formació i perfeccionament de música i cant, preferentment per a joves valencians.

A l’efecte d’aquesta resolució, s’entén que tenen la condició de valencià els que són naturals de la Comunitat Valenciana i els ciutadans nacionals i de la resta de la Unió Europea que estan empadronats com a residents en algun municipi d’aquesta amb una antiguitat mínima d’un any en la data en què finalitze el termini de presentació de la sol·licitud.

Si s’ha estat empadronat com a resident en diferents municipis, es computaran els períodes corresponents a aquests sempre que siguen consecutius.

No obstant això, també podran accedir a aquestes beques aquells altres sol·licitants que tinguen la condició d’espanyol o nacional d’un estat membre de la Unió Europea que, amb independència de la seua residència, presenten un projecte per a desenvolupar en l’àmbit competencial de la Generalitat.

b) No haver complit vint-i-huit (28) anys l’últim dia del termini establit per a la presentació de les sol·licituds.

Per a les especialitats de direcció d’orquestra, direcció de cor, cant i composició, aquest límit, en el dia indicat, s’elevarà a trenta-tres (33) anys.

c) Estar en possessió de la titulació superior de música, en qualsevol de les seues especialitats. També podran optar a aquestes beques els que estiguen matriculats en l’últim curs de la seua especialitat instrumental o vocal.

Les persones sol·licitants hauran de disposar dels requisits exigits en acabar el termini de presentació de sol·licituds establit en el resolc tercer d’aquesta resolució.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import màxim de qualsevol de les beques, de conformitat amb el que preveu l’article 9.2 de l’ordre de bases reguladores de beques, no serà superior a 500 euros, en la modalitat A, de fins a un mes de duració, que necessàriament haurà de correspondre a una activitat formativa desenvolupada entre l’1 de desembre del 2020 i el 30 de novembre de 2021, i a 6.000 euros en la modalitat B, de fins a un any de duració, que coincidirà amb una activitat formativa del curs acadèmic 2021-2022.

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils comptats des de l’endemà de publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les sol·licituds hauran de dirigir-se a la seu de l’Institut Valencià de Cultura.

Totes les sol·licituds es presentaran per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la pàgina web , per a això el sol·licitant o el seu representant hauran de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet aquesta aplicació.

WEB