DOGV NUM. 9069 de 26/04/2021

NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Convocar la concessió, en règim de concurrència competitiva, de vuit beques en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern, per a completar la formació de joves amb titulació universitària, mitjançant la realització de pràctiques profesionals en les dependències de la conselleria amb competències en matèria de participació, transparència, cooperació i qualitat democràtica, durant els exercici 2021 i 2022, dirigides a la millora i especialització professional de les persones amb les següents titulacions oficials universitàries:
– Llicenciatura o grau en Drets en Ciències Polítiques, en Sociologia, en Publicitat i Relacions Públiques i en Informació i Documentació.

BENEFICIARIS/ES

Requisits de les persones beneficiàries
1. Les persones sol·licitants de les beques hauran de complir, en la data de finalització del termini de les sol·licituds, els requisits següents:
a) No ser major de 35 anys.
b) Estar en possessió d’una de les titulacions enunciades en el resolc quart de la present convocatòria, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels estudis.
c) No haver sigut beneficiari o beneficiària de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
d) No trobar-se incurs o incursa en les prohibicions per a obtenir la condició de persona beneficiària establides en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es.).
e) Posseir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega aquest impediment podran al·legar la seua condició a l’efecte de dirimir el possible empat que puga produir-se, en els termes arreplegats en l’apartat 2, de l’article 11 de l’Ordre 1/2019.
2. Els qui en el moment de publicar-se la corresponent convocatòria ja estiguen gaudint d’una beca de pràctiques professionals en la Generalitat, no podran optar a una nova beca, excepte en els següents casos:
a) Que es concórrega a la mateixa beca que ja s’està gaudint per haver sigut obtinguda en una convocatòria anterior, sempre que es complisquen la resta dels requisits previstos en la convocatòria.
b) Que resten menys de dos mesos per a la finalització de la beca de la qual ja vénen gaudint les persones sol·licitants, sempre que es complisquen la resta dels requisits previstos en la convocatòria.

DATA DE SOL·LICITUDS

Les persones aspirants a obtenir una beca presentaran, exclusivament per via electrònica, una única sol·licitud i el currículum de forma completa, segons models normalitzats, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació en extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tots dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Per a poder realitzar la presentació electrònica, la persona sol·licitant haurà de disposar d’algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat