La Mancomunitat Camp de Túria en el seu afany per aconseguir un millor benestar social per a tots els seus veïns i veïnes porta des de l’any 1996 impartint cursos de formació per a joves que per diverses circumstàncies personals no han aconseguit la titulació de graduat en ESO.

A estos cursos han assistit joves dels diferents pobles que formen la nostra comarca. Els cursos que han portat la trajectòria des dels primers programes anomenats PGS (Programes de Garantia Social) al PQPI (Programes de Qualificació Professional) i actualment PFQB (Programes Formatius de Qualificació Bàsica). Estos programes són ensenyament reglat, tenen la durada d’un curs escolar i van dirigits a joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el graduat escolar.

Amb la realització d’estos curs obtenen un certificat de professionalitat del nivell 1 d’arranjaments i adaptacions en tèxtil i pell. Podran accedir a estos programes joves de 16 anys o més complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. La durada d’estos programes abastarà un curs escolar. El currículum d’estos programes estarà constituït per mòduls professionals específics conduents a la qualificació professional i els formatius de caràcter general.

Gràcies a la realització d’estos cursos són molts els alumnes que han aconseguit o bé interessar-se de nou en el sistema educatiu realitzant cicles o bé s’han inserit en el món laboral aconseguint així la seua primera ocupació.

La Mancomunitat Camp de Túria segueix apostant per estos cursos i enguany ha decidit amb la col·laboració de l’Ajuntament de Lliria invertir en infraestructura realitzant la remodelació d’un lavabo i una classe nova per a impartir la modalitat de Formació Bàsica.

L’equip educatiu està format per una directora i coordinadora; una professora d’específica i una professora de bàsica; que any rere any segueixen mantenint una estreta relació amb instituts de la comarca, així com amb les empreses col·laboradores per al mòdul de FQT (pràctiques en empreses), amb la finalitat que els nostres joves aconseguisquen millor els objectius d’estos programes.

Els programes formatius de qualificació bàsica constitueixen una oferta formativa, adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria. Estos programes d’adaptaran a les circumstàncies personals dels seus destinataris i possibilitarà la inserció soci laboral d’estos.

Els objectius generals dels programes formatius de qualificació bàsica són els següents: 1. Desenvolupar capacitats i destreses suficients perquè l’alumnat aconseguisca les competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1, d’acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i tinguen la possibilitat d’una inserció soci laboral satisfactòria d’acord amb les seues possibilitats i expectatives personals. 2. Afermar la seua maduresa personal i el seu nivell d’empleabilitat, mitjançant l’adquisició d’hàbits i capacitats que els permeten desenvolupar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori, així com escometre la cerca activa d’ocupació i la promoció personal mitjançant un aprenentatge autònom. 3. Aconseguir que els alumnes es reconeguen a si mateixos com a persones valuoses capaces d’aprendre i treballar amb els altres. 4. Possibilitar la seua experiència i formació en centres de treball com a persones responsables, posseïdores d’actituds i hàbits, tant de seguretat laboral com de respecte amb el mitjà.