NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar les habilitats emprenedores i mentalitat internacional entre els estudiants de la Universitat Politècnica de València.

BENEFICIARIS

Podran participar:

– Alumnes de l’ETSI Industrials de la Universitat Politècnica de València que vagen a realitzar una estada d’intercanvi acadèmic Erasmus en qualsevol titulació de l’ETSI Industrials o doble titulació pel màster universitari en Enginyeria Industrial de l’ETSI Industrials per al curs acadèmic 2021-2022.

Que complisquen els requisits exigits en les bases per a l’ajuda de matrícula.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Es concedeixen sis ajudes per un valor de 500 euros cadascuna i sis ajudes de 750 euros cadascuna, destinats a borsa de viatge, segons s’especifica en les bases reguladores del procediment.

A partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i fins al 2 de juliol de 2021, a les 24.00 hores.