NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

La Universitat de València, mitjançant l’impuls del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, amb la col·laboració del Banco Santander, organitza el Programa Shadowing de la Universitat de València, adreçat a estudiants de màster de 5 facultats i una escola, totes centres de la Universitat de València. Les facultats i escola tècnica superior són: Facultat de Ciències Socials, Facultat de Dret, Facultat de Ciències Biològiques, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Facultat de Psicologia i Logopèdia, i Facultat de Geografia i Història.

L’objectiu d’aquest programa és que professionals de prestigi (egressats/ades de la Universitat de València, o que tinguen vinculació amb la Universitat), de manera voluntària orienten, guien i aconsellen estudiants de màster de la Universitat de València, en la seua inserció professional i/o desenvolupament de carrera, i els oferisquen assessorament personalitzat sobre diversos temes, a través de la transferencia d’experiències, coneixements i vivències generades per les mentores i pels mentors.

BENEFICIARIS

Les persones beneficiàries seleccionades no rebran directament, en cap cas, cap import monetari.

  1. Requisits i formalització de sol·licituds

2.1. Requisits

Els requisits per a participar en el programa són el següents:

– Ser estudianta o estudiant de màster d’alguna de les facultats i escola tècnica superior de la Universitat de València que apareixen tot seguit: Facultat de Ciències Socials, Facultat de Dret, Facultat de Ciències Biològiques, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Facultat de Psicologia i Logopèdia, i Facultat de Geografia i Història.

– Inscripció en la borsa d’ocupació d’UVocupació. Les persones participants en el programa han d’estar inscrites, abans de la presentació de la sol·licitud per a la concessió de l’ajuda, en la borsa d’ocupació d’UVocupació/Agència de Col·locació de la FGUV. La inscripció s’ha de fer a través de l’apartat «Accés a la teua fitxa personal» mitjançant

l’enllaç

L’acreditació del compliment dels requisits es fa de la manera següent:

El primer requisit: de manera interna, el servei UVocupació, fa la comprovació amb mitjans electrònics, telemàtics, o altres mitjans semblants d’informació de la Universitat de València.

El segon requisit: consulta de la base de dades del servei UVocupació i constatació que la persona està registrada en la borsa d’ocupació, mitjançant comprovació amb el DNI/NIE.

No poden sol·licitar aquestes ajudes, i per tant no poden ser-ne beneficiàries, les persones que es troben incurses en algun dels supòsits que preveu l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

La Universitat de València aportarà, per al finançament d’aquest  programa, fins a un màxim de 25.000 € per a un màxim de 60 ajudes formatives, valorades en 417 € cadascuna, a càrrec de l’orgànica 90100000000 del pressupost per a l’exercici 2021 de la Universitat de València destinats a sufragar les despeses del programa previstes en aquesta convocatòria. Aquest programa és possible gràcies als convenis de col•laboració subscrits entre la Universitat de València i el Banco de Santander.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i es disposa de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació.