NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de dos premis als alumnes que realitzen la millor defensa en valencià del Treball Final de Grau o Final de Màster presentat en la convocatòria 2020/2021.

BENEFICIARIS

Hi podran participar en aquest certamen els estudiants que, a l’acabament del de termini de sol·licituds, complisquen els requisits següents:

a) Treball Final de Grau/Màster presentat i defensat en l’ETSED durant el curs 2020-2021.

b) La defensa es realitzarà íntegrament en valencià, segons s’especifica en les bases reguladores.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Per un import total de 1.200 euros, segons s’especifica en les bases reguladores.

Model de sol·licitud 

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 6 d’octubre de 2021.