NORMATIVA I ENLLAÇOS

BOEBDNS

OBJECTE

Les activitats objecte d’ajuda seran l’inici de l’activitat emprenedora i les despeses necessàries per al desenvolupament d’aquesta, durant el període subvencionable. Perquè l’activitat siga subvencionable, el període subvencionable són els 6 mesos següents des de l’inici formal de l’activitat d’emprenedoria. Es considera inici formal de l’activitat el moment en el qual el beneficiari o la beneficiària estiga donat d’alta en l’Impost d’activitats Econòmiques (IAE) i alta en la Seguretat social en el règim necessari per al desenvolupament d’aquesta. A aquest efecte, serà necessari que l’inici formal de l’activitat per part del beneficiari o la beneficiària es realitze en el termini màxim de seixanta dies a comptar des de l’endemà a la recepció de la notificació de resolució d’atorgament de la subvenció

PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran ser beneficiaris i beneficiàries d’aquesta convocatòria els joves de més de setze anys i menors de trenta.

Els emprenedors i emprenedores que vagen a exercir l’activitat com a persones físiques.
Els emprenedors i emprenedores que inicien l’activitat i es configuren en persones jurídiques, sempre que:
Constituïsquen una societat.
Siguen Administradors i posseïsquen almenys el 51% del capital social de l’entitat creada (per a empreses d’economia social s’aplicarà percentatges de capital social en funció de forma jurídica).

REQUISITS

Estar inscrits en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i ser beneficiari o beneficiària en el moment de sol·licitar la subvenció.
No haver iniciat l’activitat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

CONCEPTES SUSCEPTIBLES D’AJUDA

Despeses corresponents al pagament de cànons d’entrada per franquícia.
Col·laboracions externes / assessories
Programes formatius.
Programes d’acceleració empresarial.
Missions comercials, participació en fires.
Disseny de la imatge corporativa
Disseny i elaboració de pàgines web o portals corporatius virtuals
Posicionament web.
Disseny i elaboració de catàlegs de productes i/o serveis
Desenvolupament de prototips d’I+D (pot incloure material i fungibles necessaris per a la construcció i posada a punt de prototips)
Inversions en patents i models d’utilitat. Taxa de sol·licitud de registre de marca o nom comercial a nivell nacional en la OEPM. (Només primera marca i una classe). Haurà d’aportar imprès oficial de sol·licitud de registre de marca o nom comercial.
Despeses de constitució de la societat.
Certificació de sistemes de gestió i productes: qualitat, mediambiental, I+D+i, seguretat.
Adaptació i implantació de la normativa de protecció de dades personals (LOPD) i adaptació del lloc web a la llei de serveis de la societat la informació i comerç electrònic (LSSICE).

QUANTIA

La dotació màxima de subvenció per a aquesta convocatòria s’estableix en 3.000 € per beneficiari o beneficiària per a la cobertura de l’activitat econòmica realitzada en els 6 mesos següents des de l’inici formal de l’activitat d’emprenedoria. Aquesta quantitat no podrà superar el 75% de l’import de les despeses subvencionables.

TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

Aquesta convocatòria té un caràcter de règim de concurrència competitiva i el termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOE