01/10/2021

NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la iniciació en tasques d’investigació dels estudiants de la Universitat de València que finalitzen els estudis de grau, o que estiguen cursant primer curs de màsters universitaris oficials, mitjançant l’assignació d’una ajuda econòmica que els permeta iniciar-se en tasques d’investigació vinculades amb els estudis que cursen, formar-se en competències pròpies de la investigació i facilitar la seua futura orientació professional i/o investigadora.

BENEFICIARIS

Són destinataris d’aquesta convocatòria els estudiants i les estudiantes de la Universitat de València matriculats/des en el 2021-2022 en l’últim curs dels estudis de grau, així com els matriculats/des en el primer curs dels estudis de màster oficial, que complisquen els requisits establerts en les bases reguladores

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria ascendeix a 60.000 euros.

La dotació econòmica per a cada ajuda és de 1.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds és des de l’1 al 25 d’octubre de 2021.