Resolució de 20 d’abril de 2021 dins del Programa de Desenvolupament Rural

Foment de projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia, vinculats al sector agrari i alimentari.

NORMATIVA I ENLLAÇOS

DOGV

ENTITATS BENEFICIARIES

Podran ser beneficiaris els operadors del sector agroalimentari, persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que conformen un Equip d’innovació i presenten un projecte pilot o per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia.

Hauran de complir al seu torn els punts tercer i quart de les bases establides en l’Ordre 3/2018 d’1 de febrer de la Conselleria d’Agricultura.

OBJECTE

Suport i foment de projectes pilot i per al desenvolupament de nous productes, tècniques, processos i tecnologia, vinculats al sector agrari i alimentari, derivats de plantejaments de cooperació d’Equips d’Innovació.

QUANTIA

L’ajuda màxima per projecte no superarà els 80.000 euros. El percentatge de subvenció a concedir sobre la base de l’import total del cost/gaste admès com a auxiliable serà un 40%. No obstant això, aquest percentatge podrà ser del 80% en el cas de projectes de cooperació presentats per entitats públiques.

TERMINI DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajudes serà de quinze dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació de la convocatòria. Des del 28/04/2021 fins al 18/05/2021.