NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Realitzar estades en institucions internacionals d’educació superior o d’investigació al llarg de 2022 que completen l’activitat específica de mobilitat del programa de doctorat corresponent i afavorisquen l’obtenció de l’esment internacional.

BENEFICIARIS

a) estar matriculats en un doctorat oficial de la Universitat de València previst en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments de doctorat. Aquesta condició haurà de complir-se tant al final del període de presentació de sol·licituds, com durant tot el període de realització de la mobilitat.

b) Les estades de mobilitat no es podran realitzar al país de nacionalitat de la persona sol·licitant, a excepció d’aquells estudiants amb residència permanent a Espanya

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Els beneficiaris i beneficiàries de les beques rebran una ajuda única de 2.000 euros amb càrrec a fons propis de la Universitat de València.

Les ajudes es concediran en la quantia prevista als estudiants que complisquen els requisits exigits fins a esgotar l’import total fixat en la convocatòria. Seran a càrrec del beneficiari les despeses de viatge, allotjament, manutenció i altres pagaments que eventualment puga requerir la universitat de destinació.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Una vegada finalitzat el termini de presentació, es publicarà en la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals i en el Tauler Oficial d’Anuncis electrònic de la Universitat de València una llista de sol·licituds admeses i excloses, amb indicació del motiu de l’exclusió i el termini d’esmena.