NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte d’aquest concurs és premiar a les fotografies que millor representen la identificació de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny i els valors adequats per a la seua promoció.

BENEFICIARIS

Poden participar en el present concurs tots els estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, tant de grau com d’enginyeries i màsters, matriculats en el curs 2021-2022 que complisquen els requisits exigits en les bases.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableixen tres premis per un import de 250 € en total, segons s’especifica en les bases reguladores del procediment.

Comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 10 de novembre de 2021 a les 23.59 h.