NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Promocionar la creació i consolidació d’empreses innovadores en l’entorn universitari i donar-hi suport, i enfortir així les relacions universitat-empresa.

BENEFICIARIS

Tindran la consideració de beneficiaris qualsevol microempresa o PIME, així com altres entitats d’àmbit empresarial, que complisca els següents requisits:

– Que es trobe legalment constituïda i amb una antiguitat màxima de quatre anys en la data límit de presentació de la sol·licitud de participació en aquesta convocatòria; o en procés de constitució, i en aquest cas, l’empresa haurà d’estar legalment constituïda en el momento d’incorporar-se al programa.

– Amb seu social a la Comunitat Valenciana.

– Que compte amb un projecte innovador i/o basat en el coneixement.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

L’import total de la convocatòria serà de trenta-cinc mil euros (35.000 €), i inclourà els apartats de serveis, espais de treball, dotació econòmica, programes formatius i despeses de difusió, realització i execució del programa.

Pel que respecta a la dotació econòmica individual, cada beneficiari podrà rebre, en funció de la modalitat que s’establisca.

  1. En la modalitat de Planter: dotació econòmica de mil cinc-cents euros (1.500 €) per projecte.
  2. En la modalitat de Laboratori: dotació econòmica de tres mil euros (3.000 €) per projecte.

Des de l’endemà de la publicació de l’extracte en el DOGV fins al 29 de desembre de 2021, a les 14.00 h.