NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Premi al treball de fi de grau de les titulacions de la Facultat de Ciències Socials.

BENEFICIARIS

Estudiants de la Facultat de Ciències Socials que hagen presentat el treball de fi de grau en el curs 2020-2021 i hagen obtingut una qualificació mínima de 8.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Es premia el millor treball de fi de grau de cada una de les titulacions de la Facultat que adopte la perspectiva per a promoure la igualtat entre dones i homes en tota la seua diversitat.

Hi haurà tres premis de 500 euros subjectes a la retenció corresponent d’acord amb la legislació fiscal vigent. Els premis poden declarar-se deserts.

El termini per a la presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acaba el 10 de setembre de 2021.