NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

L’objecte de la convocatòria que regula aquestes bases és atorgar ajudes per a assistir a qualsevol dels cursos o de les activitats que promouen les universitats que integren la Xarxa Vives d’Universitats de l’any 2021. Aquestes ajudes es destinen a cobrir exclusivament les despeses de desplaçament, allotjament i matrícula, i en cap cas les despeses de manutenció.

BENEFICIARIS

Es poden beneficiar d’aquestes ajudes les estudiantes i els estudiants matriculats en centres propis de la Universitat de València el curs 2020-2021 que cursen qualsevol dels estudis oficials impartits per aquesta Universitat.

Les estudiantes i els estudiants que sol·liciten les ajudes han de tenir un mínim de 45 crèdits superats i incorporats a l’expedient en els estudis en què siguen matriculats a la Universitat de València, en el momento que es tanque el termini de sol·licitud. En cas de persones matriculades en estudis de màster oficial o doctorat no es requerirà el compliment d’aquest requisit.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria ascendeix a 8.000 euros. La dotació econòmica màxima de cada ajuda serà la indicada en les bases reguladores depenent de l’àrea geogràfica de realització de l’activitat.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).