Itineraris individualitzats i Personalitzats (IIP) d’ocupació. Dirigits al col·lectiu de persones desocupades de llarga duració, majors de 45 anys.

Regulat per RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2021, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases reguladores i es convoquen, mitjançant tramitació anticipada, les subvencions destinades al finançament de les inversions del component 23 (Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu), inversió 4 «Nous Projectes territorials per al reequilibri i l’equitat», línia d’inversió «Col·lectius Vulnerables», dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència per a persones desocupades de llarga duració, majors de 45 anys (CID 346). [2021/12934].

Què és?

Consisteix en la realització d’Itineraris individualitzats i Personalitzats (IIP) d’ocupació. Dirigits al col·lectiu de persones desocupades de llarga duració, majors de 45 anys, inscrites com a aturades en els *Espais Labora, amb la finalitat d’afavorir la seua ocupabilitat, mitjançant accions d’informació, orientació, formació i acompanyament, que proporciona les eines necessàries per a la realització d’una cerca activa d’ocupació, de manera autònoma, així com la detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació.

Què es farà en els IIP?

Els IIP estaran compostos per:

  • Accions d’orientació: diagnostique d’ocupabilitat i disseny de l’IIP; accions d’orientació individuals (d’1 hores de duració); o grupals (de 2 hores de duració); tallers (de 2 o 5 hores de duració); sessions sobre emprenedoria i economia social; acompanyament durant el desenvolupament de l’IIP.
  • Accions formatives dirigides a millorar l’ocupabilitat de les persones participants, segons la programació del *Catalogo d’Especialitats Formatives del Servei Públic d’Ocupació Estatal (*SEPE).

PARTICIPANTS

La selecció de participants es realitzarà previ sondeig al Espai Labora.

Per a participar cal complir els requisits:

  • Majors de 45 anys
  • Persona desocupada de llarga duració
  • Estar inscrit/a com a demandant d’ocupació i eixir en el sondeig que LABORA remetrà a la Mancomunitat Camp de Túria.

Els qui tinguen interés a participar, hauran de dirigir-se al Espai labora que els corresponga i sol·licitar-ho.

Si finalment eres participant…

Les persones participants podran percebre una beca i ajudes sempre que finalitzen amb èxit el seu itinerari.

Es percebran per dia realment assistit a les accions de l’IIP, i no es tindrà dret a elles els dies d’absència, siga justificada o no.

  • Beca per assistència a les accions de l’IIP, sempre que siga de quatre hores diàries o més, es podrà percebre una beca de 9,00€ diaris.
  • Ajudes al transport públic: per al desplaçament, per un import màxim de 1,5€ per dia d’assistència.
  • Ajuda a la conciliació: ajuda per import de 14,12€ per dia d’assistència, per a conciliar la realització de l’itinerari amb la cura de filles i fills menors de 12 anys o de familiars dependents fins a segon grau.

La suma de la beca i les ajudes anteriors no podrà superar l’import de 1.080€ per persona.