NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

La finalitat d’aquesta convocatòria és convocar 10 ajudes de mobilitat per a realitzar estades de pràctiques internacionals o interregionals d’emprenedoria d’un màxim de tres mesos de duració en entitats o empreses situades en regions emprenedores europees (nacionals o internacionals) o als països participants en el programa Erasmus+ consolidades i relacionades amb la idea de negoci que presente el beneficiari.

Aquest programa té com a objectiu desenvolupar el talent emprenedor de l’estudiantat i recentment titulats universitaris amb iniciatives globals, promovent l’augment de la motivació per l’emprenedoria a través de la mobilitat internacional i interregional i la formació en emprenedoria internacional amb la finalitat que l’estudiantat i acabats de titular reforcen i milloren les competències transversals emprenedores i puguen adquirir capacitats i aptituds en emprenedoria global, així com fomentar la creació de relacions professionals d’àmbit internacional o interregional.

La duració de cada estada serà d’un mínim de 2 mesos i un màxim de 3 mesos, i podrà començar a partir d’agost o setembre de 2021 i finalitzar abans del 31 de desembre de 2021.

BENEFICIARIS

Poden sol·licitar les ajudes:

 a) L’alumnat de la UPV matriculat en el curs acadèmic 2020-2021, de grau, màster universitari o doctorat.

 b) Els titulats i titulades recents de la UPV.

Es considera «titulat o titulada recent» qui realitza l’estada dins de l’any posterior a la finalització dels estudis a la UPV. La data de finalització d’estudis correspon a la data de lliurament/presentació del TFG, TFM o tesi doctoral, no al pagament del títol.

Que complisquen els requisits exigits en les bases de la convocatòria.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

En el cas d’estada de pràctiques internacionals sempre que es realitzen de manera presencial, en àmbit internacional, l’ajuda econòmica que percebrà el beneficiari serà de 1.250 euros bruts per mes sencer d’estada de pràctiques.

Amb independència d’aquesta ajuda, si el país de destinació està dins dels participants en Erasmus+, el beneficiari pot optar a les ajudes corresponents del Programa Erasmus+.

En el cas d’estada de pràctiques sempre que es realitzen de manera presencial, en àmbit interregional nacional i només per a estudiants, l’ajuda econòmica que percebrà el beneficiari serà de 750 euros bruts per mes sencer d’estada de pràctiques.

Comença a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.