MCT

CONVOCA

IVACE

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Des del 11/02/2021fins al 9/03/2021

EMPRESES BENEFICIÀRIES

PIME amb seu social o establiment de producció situat en la CV excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, que complisquen a més amb els requisits que es detallen a continuació, segons l’actuació a la qual concórreguen:

INNOVA PROD (PRODUCTE)
epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33
dues persones com a personal propi
INNOVA PROC (PROCÉS) / INNOVA i4.0 (TRANSFORMACIÓ DIGITAL)
secció C – Divisions 10 a 33-, o Secció H – Divisions 49 a 52
dues persones com a personal propi
INNOVATeiC
sense especificacions

REQUISITS DELS PROJECTES

Els projectes hauran d’iniciar-se con posterioritat a l’1 de gener de 2021, i no hauran d’haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.
Pressupost subvencionable del projecte major de 15.000 euros.
Termini d’execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d’iniciar-se amb posterioritat a el1 de gener de 2021 i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2022.

QUANTIA DE LES AJUDES
Petita empresa: fins al 45%
Mitjana empresa: fins al 35%
ACTUACIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT
INNOVA PROD (PRODUCTE)

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l’empresa sol·licitant. Supose una modificació significativa en les seues característiques o en l’ús a què es destina. El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l’obtenció d’un prototip.

INNOVA PROC (PROCÉS)
Readaptació de procesos mediant l’aplicació de metodologies de millora contínua.
Posada en marxa o readaptació de processos amb criteris d’ecoeficiència.
INNOVA i4.0 (TRANSFORMACIÓ DIGITAL)

Projectes que tinguen com a objectiu la transformació digital de les empreses beneficiàries mitjançant la integració de tecnologies digitals, de nova incorporació en el projecte o prèviament existents en l’empresa. El seu resultat haurà de ser la posada en marxa de noves solucions en algun dels següents àmbits: entre altres, virtualització, simulació de processos, sistemes de fabricació avançada…

INNOVATeiC

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l’àmbit de les tecnologies de la informació, de l’electrònica i de les comunicacions, l’aplicació de les quals puga estendre’s a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura. El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització.

FORMA DE PRESENTACIONS DE SOL·LICITUDS

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l’entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d’entitat.

 

Tota la informació