NORMATIVA I OBJECTE

DOGV

Aquesta resolució té com a objecte, d’acord amb el Reial decret 289/2021 i l’Ordre UNI/551/2021, pel qual es concedeixen subvencions a les universitats públiques espanyoles per a la requalificació del sistema universitari espanyol, convocar, en règim de concurrencia competitiva, i aplicant els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, un mínim de 78 ajudes destinades a la formació de joves doctors i doctores, a la requalificació de professorat funcionari o contractat, docent i investigador, de la Universitat Politècnica de València, i a l’atracció de talent internacional.

BENEFICIARIS

Poden ser beneficiàries de les ajudes les persones que es determinen en les diferents modalitats de les ajudes que es convoquen, sempre que complisquen els requisits fixats que es detallen en els annexos corresponents a cada modalitat d’ajuda d’aquesta convocatòria.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

Les ajudes objecte de la convocatòria es financen amb la concessió directa d’una subvenció a la Universitat Politècnica de València del Ministeri d’Universitats, per un import màxim de 9.983.127 euros, establida en el Reial decret 289/2021 i en l’Ordre UNI/551/2021, en l’annex I i en el conjunt primer de clàusules, respectivament. L’import s’ha de distribuir entre les modalitats previstes en l’apartat segon de la present convocatòria en les quanties i els límits que s’hi indiquen i que es detallen en els annexos I, II i III corresponents.

El termini per a presentar sol·licituds és el que hi ha entre el 2 de juliol i el 16 d’agost de 2021, tots dos inclosos.