NORMATIVA I OBJECTE

WEB

Ajudes destinades a grups d’alumnes de 6è d’Educació Primària i 2n d’Educació Secundària Obligatòria per al desenvolupament d’un Programa d’Immersió Lingüística en anglès. Amb això, es pretén estimular la pràctica oral de la llengua anglesa en entorns comunicatius no formals més dinàmics i atractius. Així mateix, dins de les activitats a desenvolupar, es tractaran temàtiques d’interès científic i mediambiental, i es promourà la convivència amb alumnes d’altres llocs d’Espanya. Durant el desenvolupament del programa, la llengua vehicular en la que es desenvoluparan totes les activitats serà l’anglès.

BENEFICIARIS

Alumnes de centres docents espanyols sostinguts amb fons públics dels següents nivells educatius:

Alumnes de 6è d’Educació Primària.

Alumnes de 2n d’Educació Secundària.

Requisits:

Cursar estudis 6è d’Educació Primària o 2n d’Educació Secundària Obligatòria

Constituir grups de 20 a 25 alumnes.

Estar escolaritzats en centres docents espanyols públics i concertats.

DATA DE SOL·LICITUDS

Participació gratuïta en l’activitat que tindrà una duració de set dies, inclosos els dies de viatge.

El trasllat dels participants des del seu lloc de residència fins al centre d’immersió lingüística corre per compte dels interessats.