NORMATIVA I OBJECTE

http://dogv.gva.es/datos/2021/05/12/pdf/2021_5083.pdf

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de 8 ajudes per a la realització del Treball de Fi de Màster a alumnes matriculats en algun màster oficial de la Universitat Politècnica de València en el curs 2020/2021 que acrediten el compliment dels requisits estipulats en les bases reguladores del procediment.

BENEFICIARIS

Hi podran participar: alumnes matriculats, en el curs 2020/2021, en l’assignatura de Treball de Fi de Màster d’algun dels màsters oficial de la Universitat Politècnica de València i que el tema del treball de fi de màster tinga relació amb la Química Sostenible.

IMPORT I DATA DE SOL·LICITUDS

S’estableixen 8 ajudes de 900 euros.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 25 de maig de 2021.